Menu

Loyalty cardSKINESTETIC loyalty card

Postanite član SkinEstetic kluba

Iskoristite pogodnosti koje smo posebno za Vas pripremili u SkinEstetic  kozmetičkom centru.

Nudimo Vam člansku karticu kojom možete ostvariti popuste. Loyalty kartica se dobija pri prvoj kupovini u iznosu od 5.000 dinara i više.

-       U koliko imate ovu karticu, ostvarujete 10% popusta na bilo koji tretman u našem kozmetičkom centru (ne važi za tretmane koji su već na akciji).

-       Članovi koji imaju ovu karticu su evidentirani u nasoj bazi i dobijaće svakog meseca obaveštenja o tretmanima koji su na većem popustu, kao i o preparatima za kućnu negu koji su u ponudi firme Skinestetic d.o.o., Beograd.

Ako želite da postanete član SkinEstetic kluba kupovinom u SkinEstetic kozmetičkom centru, potrebno je da popunite pristupnu izjavu istog dana kada pravite prvu ili neku od sledećih kupovina. Pristupnu izjavu ćete dobiti u SkinEstetic kozmetičkom centru.

Sa popunjavanjem pristupne izjave slažete se da podatke iz pristupne izjave možemo koristiti za statisticke i marketinške potrebe (da Vam možemo slati reklamni materijal: poštom, sms porukom, e-mail-om, sa informacijama o preparatima i tretmanima, za koje smatramo da su zanimljive za naše članove kluba). Dobijene podatke iz pristupne izjave nećemo prosleđivati drugim osobama ili firmama. Vaše podatke ćemo čuvati do prestanka članstva, a zatim arhivirati ili izbrisati. Za vreme čuvanja podataka kod nas imate pravo na promenu i brisanje podataka o Vama, kao i prekid članstva, ali za to je potreban zahtev u pisanom obliku.

Pogodnosti

Kartica SkinEstetic kozmetičkog centra je namenjena za naše stalne kupce. Prilikom svakog plaćanja obavezno je pokazati klubsku karticu. Bez obzira na način plaćanja (gotovina, kartica, ček...).

Iskoristite pogodnosti koje smo posebno za Vas pripremili u SkinEstetic kozmetičkom centru, od 01. Januara 2017. godine

Opšte odredbe za izdavanje i upotrebu SkinEstetic loyalty kartice

Prijem u članstvo i izdavanje kartice

Član 1.

Loyalty Karticu SkinEstetic kluba (u nastavku karticu) može dobiti svaka punoletna osoba sa stalnim prebivalištem u Srbiji (u nastavku: Korisnik), a na osnovu povoljno rešenog zahteva za izdavanje kartice.
Svakom novom članu SkinEstetic kluba na početku se izdaje jedna kartica. Kartica je važeća do njenog pismenog opoziva, poslatog ili donetog na adresu izdavaoca kartice.

Član 2.
Izdavalac i vlasnik kartice je SkinEstetic d.o.o., Beograd (u nastavku Izdavalac). O izdavanju kartice odlučuje Izdavalac, u skladu sa Poslovnikom. Podnosilac zahteva saglasan je da Izdavalac proveri sve podatke navedene u zahtevu za prijem u članstvo.

Član 3.
Izdavalac uručuje karticu korisniku lično u SkinEstetic kozmetičkom centru. Kartica važi neograničeno do odluke izdavaoca o promeni ili opozivu.

Korišćenje kartice

Član 4.
Korisnik je dužan da karticu pažljivo čuva. Korisnik karticu može koristiti isključivo u SkinEstetic kozmetičkom centru.

Član 5.
Za rešavanje reklamacija nadležan je Izdavalac. Sporne iznose sa izveštaja o kupovinama, kao i druga neslaganja ako ih ima, korisnik mora pismenim putem da reklamira u roku od 8 dana od trenutka kada su primećena neslaganja. Izdavalac je dužan da odgovori na reklamaciju o spornim rezultatima kupovine u roku od 15 dana od prijema pismene reklamacije od strane Korisnika.

Gubitak, krađa i prestanak prava upotrebe

Član 6.
Gubitak ili krađu kartice korisnik mora odmah da prijavi preduzeću SkinEstetic  d.o.o., Beograd (+381 11 383-58-21, 383-58-22). Prilikom gubitka ili krađe kartice Korisnik osnovne kartice može da traži da mu se izda nova kartica. Ukoliko korisnik želi novu karticu, mora da pošalje pismeni zahtev izdavaocu. U slučaju čestog gubitka ili krađe kartice izdavalac može da odbije ponovno izdavanje kartice.

Član 07.
Korisnik može sam pismeno da otkaže upotrebu kartice. U tom slučaju karticu treba da preseče i da zajedno sa izjavom pošalje ili donese na adresu izdavaoca. Otkazivanjem kartice prestaje pravo korišćenja boniteta, koji proizlaze iz prethodne upotrebe kartice.

Član 08.
Izdavalac zadržava pravo da Korisniku koji na bilo koji način krši trenutno važeće Opšte odredbe, bez obrazloženja ukine dalju upotrebu kartice i proglasi je nevažećom. Korisnik mora na zahtev izdavaoca karticu odmah vratiti. Na osnovu zahteva Izdavaoca, Korisniku može karticu da oduzme i ovlašćena osoba na prodajnom mestu, odnosno druga ovlašćena osoba koju odredi izdavalac. Poništenjem kartice prestaje pravo korišćenja boniteta, koji proizlaze iz prethodne upotrebe kartice.

Ostale odredbe

Član 09.
Korisnik mora pismeno, u roku od 8 dana od nastupanja promene, Izdavaocu da javi sve promene ličnih podataka. Pri promeni ličnih podataka broj kartice ostaje nepromenjen ali će se izdati, po potrebi, nova kartica.
Korisnik je saglasan da se lični podaci koriste u svrhu poslovanja karticom SkinEstetic kluba kupaca, kao i za informisanje Korisnika o prodajnim aktivnostima SkinEstetic d.o.o., Beogradi dozvoljava da ih izdavalac samostalno, ukoliko sam korisnik ne javi izmene ličnih podataka, prikupi na drugi način. Dobijene podatke izdavalac kartice koristiće u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Član 10.
Izdavalac može da izmeni Opšte odredbe za izdavanje i upotrebu kartice SkinEstetic kluba kupaca. O svim suštinskim izmenama poslovanja mora pismeno da obavesti korisnika. Ukoliko korisnik zadrži karticu nakon dobijanja obaveštenja o izmenama ili dopunama tih odredbi, pretpostavlja se da je sa njima saglasan.

Član 11.
Neovlašćena i nezakonita upotreba kartice je kažnjiva. Eventualne sporove između korisnika i izdavaoca rešava nadležni sud u Beogradu.

Član 12.
Delatnost poslovanja karticom SkinEstetic kluba kupaca obavlja SkinEstetic doo., Beogradska 54, Beograd, tel +381 383-58-21, 383-58-22.
Beograd, januar 2017. godine